{products:8319,8302,8304,10567}

ALGEMENE VOORWAARDEN FELLOWES CASHBACK ACTIE Q2 2019

1. Deelname aan de promotieactie staat open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland,  Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Tsjechië, Hongarije, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Griekenland en Polen die 18 jaar of ouder zijn, met uitsluiting van werknemers van Fellowes en hun directe familie, agenten, distributeurs of andere verkopers van Fellowes of personen die beroepsmatig zijn betrokken bij deze promotieactie.

2. Deelnemers moeten over een bankrekening beschikken in het land waarin zij aan de actie meedoen, en ouder zijn dan 18 jaar.

3. Door deelname aan de promotie accepteert de deelnemer alle actievoorwaarden en de deelnemer wordt geacht het Fellowes privacy beleid te hebben gelezen.

4. Deze Fellowes promotie bestaat uit een terugbetaling van een deel van het aankoopbedrag die betaald is door de deelnemer voor een product die in aanmerking komt voor deze actie binnen een specifieke periode ('actieperiode'). Details van elke aanbieding, inclusief de deelnemende producten en de cash back bedragen kunnen worden teruggevonden op www.fellowes-promotion.com ('actie website'). Aanvragen moeten binnen 45 dagen na aankoop volledig worden ingediend. Aanvragen die ontvangen worden na het verstrijken van 45 dagen na aankoop worden afgewezen.

5. De promotieactie is onderworpen aan beschikbaarheid bij wederverkopers van betreffende Fellowes-producten en uitsluitend geldig in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland,  Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Tsjechië, Hongarije, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Griekenland en Polen bij aankoop tussen 01-04-2019 en 30-06-2019 van de volgende producten van Fellowes.

 

ProductCash Back
Microshred 62Mc papiervernietiger €20
AutoMax 100M papiervernietiger €25
Microshred 450M papiervernietiger €25
Microshred 99Ms papiervernietiger €50
Quasar+ inbindmachine €25
Quasar E inbindmachine €50
Quasar Wire inbindmachine €35

Alle claims moeten vóór 14-08-2019 ingediend zijn.

Slechts één deelname per persoon/bedrijf/adres/bankrekening is toegestaan. Elke deelnemer kan aan deze promotieactie deelnemen met maximaal vijf papiervernietigers, mits alle vijf papiervernietigers zijn opgenomen op dezelfde factuur. In dit geval moet de deelnemer op dezelfde dag voor elke papiervernietiger een afzonderlijke aanvraag indienen. Latere aanvragen worden afgewezen.

6. De deelnemer kan de cash back claimen op www.fellowes-promotion.com gaan, het formulier dient ingevuld te worden en samen met alle volgens de voorwaarden relevante documenten ingestuurd te worden. Alle details dienen juist te zijn. Aanbieding is niet overdraagbaar.

7. De actie omvat een aanbod van Fellowes om een deel van de door de deelnemer voor bepaalde Fellowes producten betaalde aankoopprijs terug te betalen tijdens de actieperiode. De minimaal vereiste aankoophoeveelheid bedraagt één (1) apparaat. De bedragen van de gegeven korting worden vermeld in de reclamebrochure en op de website van de actie.

8. Betaling vindt alleen plaats op voorwaarde dat de deelnemer alle documenten heeft ingediend die nodig zijn om de geld-terug aanvraag te kunnen verwerken.

9. Aanvragen worden ingediend via internet. De deelnemer vult het aanvraagformulier online in en verstrekt de informatie van het nieuwe product alsmede zijn/haar persoonlijke gegevens en bankgegevens.

10. Zodra Fellowes een ingevulde aanvraag heeft ontvangen, krijgt de deelnemer een ontvangstbevestiging via de e-mail. Als de aanvraag van de deelnemer is gecontroleerd en goed is bevonden, dan wordt het terug te betalen bedrag binnen dertig dagen overgemaakt op de bankrekening van de deelnemer. Betalingen kunnen alleen worden overgemaakt op een bankrekening in het land van aanvraag. Betaling vindt alleen plaats als de deelnemer alle noodzakelijke documenten heeft ingediend om de geld-terug aanvraag te kunnen verwerken.

11.Er wordt geen geld terugbetaald aan deelnemers die:
a) niet ten minste 1 in voor terugbetaling in aanmerking komend product heeft gekocht gedurende de actieperiode; en/of
b) het aanvraagformulier niet online heeft ingevuld; en/of
c) geen kopie van het aankoopbewijs heeft verstrekt; en/of
d) deze aanvraag niet binnen de vermelde tijdsduur heeft ingediend; en/of
e) de ontbrekende gegevens niet tijdig heeft verstrekt; en/of
f) de papiervernietiger van een derde partij heeft gekocht zoals de verkoop via eBay, Marktplaats of Amazon.

12. Deelnemers die een onvolledige aanvraag indienen worden in de gelegenheid gesteld de vereiste gegevens of documenten binnen 7 dagen na verzoek hierom door Fellowes te verstrekken. Als de deelnemer in dit geval nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden wordt de terugbetaling geweigerd.

13. De terugbetaling zal alleen plaatsvinden als de deelnemer voldoet aan deze algemene voorwaarden.

14. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze actie in samenhang met andere speciale aanbiedingen van Fellowes producten gedurende dezelfde periode.

15. Om te voldoen aan de voorwaarden voor een retournering of gratis geschenk, dient de deelnemer het product zelf te hebben gekocht. Door het accepteren van deze voorwaarden, geeft de deelnemer zijn/haar zekerheid dat hij/zij de eigenaar is van het product en dat er geen derde partij claims zijn.

16. De deelnemer kan eventuele vragen over de campagne en de behandelingsstatus van de aanvraag per e-mail toesturen aan Fellowes. Aanvullende gegevens hieromtrent worden gegeven aan het einde van dit document.

17. Fellowes accepteert geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, te laat ingediende, beschadigde, of fout gestuurde aanvragen, behoudens in geval van onachtzaamheid, in gebreke blijven, of opzettelijke handelingen of fouten van Fellowes of haar tussenpersonen. Fellowes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische of andere gebreken of schade aan hardware, software, server, website of andere falingen of schade van welke soort dan ook.

18. In geval van exceptionele omstandigheden buiten de controle van Fellowes om en alleen waar de omstandigheden het onvermijdbaar maken, behoudt de promotor zich het recht voor deze actie of voorwaarden te wijzigen, aan te passen, of te onderbreken op elk moment, maar zal steeds proberen de effecten voor de deelnemers te minimaliseren om teleurstelling te voorkomen.

19. Bij de registratie geeft de deelnemer persoonlijke gegevens aan Fellowes die worden doorgestuurd naar een Fellowes kantoor en naar haar tussenpersonen, om deze actie uit te voeren en ook voor marketingdoeleinden en analyse van kwaliteitscontrole. Fellowes en haar tussenpersonen zijn verantwoordelijk voor de veilige opslag, verwerking en overdracht van de persoonlijke gegevens van de deelnemer en leggen de instemming van de deelnemer met deze voorwaarden vast. Door het relevante vakje van het online registratieformulier aan te vinken, stemmen deelnemers tevens in met de verwerking van hun gegevens door de organisator, andere ondernemingen van Fellowes en/of hun tussenpersonen met het oog op advisering van deelnemers over andere promotionele acties, nieuwe producten en diensten en voor analyse van toekomstige markten en kwaliteitscontrole. Deelnemers beschikken over het recht de informatie over hen te raadplegen en te verzoeken om rectificatie van de informatie die op hen van betrekking is en in het bezit s van de organisator. Verzoeken hiertoe dienen te worden ingediend bij de organisator op onderstaand e-mailadres.

20. Fellowes behoudt zich het recht voor gedurende de actie van tijd tot tijd aanvullende informatie over de actieproducten en actiegegevens bekend te maken. Dit is niet in strijd met de in de eerder genoemde clausule beschreven rechten van de deelnemer.

21. De relevante bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de actie en kosteloos worden verkregen op het hieronder bij deze deelnamevoorwaarden vermelde e-mailadres.

22. Fellowes zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet zonder instemming van laatstgenoemde doorgeven aan andere organisaties, met uitzondering van Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology park, Ring Road, Kilkenny, Ireland dit is de door Fellowes aangewezen tussenpersoon voor de afhandeling van deze actie.

23. Het contact e-mailadres voor deze campagne is fellowes@promotion-update.com, de website van de actie is www.fellowes-promotion.com. Dit URL adres is uitsluitend bedoeld voor de verzending van de online registratie van deze actie.

24. Originele aankoopbewijzen MOETEN worden bewaard totdat de geldigheid van de zending is gecontroleerd en de betaling ervan is verricht. Fellowes behoudt zich het recht voor de originele aankoopbewijzen op te vragen van alle aangekochte producten, om te controleren of deze producten rechtsgeldig zijn verworven.

25. Aankoopbewijzen worden niet teruggegeven.

26. Waar van toepassing moeten deelnemers toestemming vragen van de werkgever voor ze deelnemen aan deze promotie. Enige BTW of belasting verantwoordelijkheid als gevolg van de deelname is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

27. Deze overeenkomst valt onder de wetten van het land van de deelnemer.

28. De promotor heeft het alleenrecht om een deelnemer te diskwalificeren als gevolg van misbruik, ondermijnen of onrechtmatig wijzigen van de voortgang van de promotor of door gedrag dat volgens de promotor ingaat tegen de voorwaarden van de promotie.

29. Als er een betalingsfout door Fellowes is gedaan, al dan niet veroorzaakt door de fout (bewust of onbewust) van een deelnemer, dan zal Fellowes zijn wettelijke recht uitoefenen om terugbetaling te eisen en wanneer er oneerlijkheid bij te pas komt, dan zal dit gerapporteerd worden aan de relevante wettelijke instantie.

30. Fellowes zal de voorwaarden van deze promotie kosteloos naar elke persoon sturen die deze opvraagt.

31. Promotor: Fellowes Ltd, 2 Ontario Drive, New Rossington, Loversall, Doncaster DN11 0BF, United Kingdom

REGELS VOOR DE WINACTIE

1. Dit loterijgedeelte van de promotieactie staat alleen open voor personen die meerderjarig zijn in het land waarin ze deelnemen.

2. De loterij staat open voor iedereen die een geldige geld-terug aanvraag heeft ingediend voor 14 augustus 2019.  In geval van inwoners van Zwitserland, en uitsluitend in geval van inwoners van Zwitserland, staat het loterijgedeelte van de promotieactie ook open voor personen die niet hebben deelgenomen aan de geldterugactie.  Deze inwoners kunnen, als ze willen meedoen aan de winactie, zich gewoon registreren door de procedure van de winactie te volgen, zonder dat ze het aankoopbewijs van een promotieproduct hoeven te overleggen. Er is een beperking van één deelname per persoon tijdens de duur van de winactie.

3. In de week van begin augustus 2019 of, naar keuze van de organisatoren, op een andere datum die deze datum redelijkerwijs zo dicht mogelijk benadert, worden uit alle deelnemers op willekeurige wijze de 20 winnaars getrokken.

4. De winnaar wordt in kennis gesteld via het e-mailadres waarmee hij/zij heeft deelgenomen aan de geldterugactie.

5. Deze persoon moet de prijs binnen zeven werkdagen na toezending van de kennisgeving aanvaarden.  Als dit niet gebeurt, dan vindt er een nieuwe trekking plaats om de winnaar te selecteren.  Dit proces wordt gedurende nog eens veertien werkdagen herhaald, en als geen van de winnaars reageert, dan wordt de prijs niet toegekend.

6. De prijs bestaat uit een witte Sonos Speaker. Er worden in totaal 20 Sonos speakers uitgegeven aan de 20 winnaars. De winnaar dient meerderjarig te zijn in het land waar hij/zij woont. De prijs zal verstuurd worden naar de winnaar door de promotor binnen 30 dagen na het claimen van de prijs

7. In de week van 30 augustus 2019 wordt de naam van de winnaar en het land waarin hij/zij woonachtig is, vermeld in het persberichtgedeelte van de website www.fellowes.com

  1. Waar van toepassing (met inbegrip maar zonder beperking van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en het toepasselijk recht) zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van de geldterugactie ongewijzigd van toepassing op deze winactie.